ห้อง        ชื่อผู้เช่า  
1101ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี โอ เทรดดิ้ง
1101
/1
บริษัท คอมเนคท์ ไอที เชียงใหม่ จำกัด
1101
/2
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
1102บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด
1103 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1104 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1105 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1106บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1107บริษัท เชียงใหม่ ดิจิตอล โฟโต้ จำกัด
1108บรษัท ฟูจิ ไนท์พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด
1109 บริษัท ออฟฟิซ คลับ
( ไทย ) จำกัด
1110 บริษัท ออฟฟิซ คลับ
( ไทย ) จำกัด
1111 บริษัท ออฟฟิซ คลับ
( ไทย ) จำกัด
1112 บริษัท ออฟฟิซ คลับ
( ไทย ) จำกัด
1113ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
( มหาชน )
1114 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
( มหาชน )
1115 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
( มหาชน )
1116บริษัท เอส.จี.ดี.
อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
1117นายสุรินทร์ มณีผาย
1118ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล อินทริเกรชั่น
1119 นางสาวสวรส สาธิตสิน
1120 นางสาวสวรส สาธิตสิน
1121 บริษัท ท๊อปวิว เทคโนโลยี จำกัด
1122 บริษัท ท๊อปวิว เทคโนโลยี จำกัด
1123นายเกรียงไกร แก้วประเสริฐศรี
1124นางสาวจิตรา มังกร
1125 นายชัชวาล อุ่นสนิท
1126 นายชัชวาล อุ่นสนิท
1127นายนพรัตน์ มะเทวิน
1128นายสุทธิพร สุขาภิมัณฑ์
1129 บริษัท จีเนียส คอมพิวเตอร์ จำกัด
1130 บริษัท จีเนียส คอมพิวเตอร์ จำกัด
1131นางสาวสวรส สาธิตสิน
1132บริษัท การ์ด มาร์เก็ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จำกัด
1133นายเทียนชัย ศรีสุระเมฆา
1134 บริษัท เชียงใหม่ ช้อปปิ้งออนไลน์ จำกัด
1135 บริษัท เชียงใหม่ ช้อปปิ้งออนไลน์ จำกัด
1136 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟโต้ช๊อพ ดิจิตอล แล็บ
1137 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟโต้ช๊อพ ดิจิตอล แล็บ
1138 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟโต้ช๊อพ ดิจิตอล แล็บ
1139 บริษัท ศูนย์การได้ยิน
ดีเมด จำกัด
1140 บริษัท ศูนย์การได้ยิน
ดีเมด จำกัด
1141 นางวิไลวรรณ หน่อพรหม
1142 นางวิไลวรรณ หน่อพรหม
1143บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
1144นางชวนชม คงมีผล
1145นางสาวกัลยาณี จุฑาจำเริญ
1146 -
1147บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน )
1148 บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน )
1149 บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน )
1150บริษัท ทีโอที จำกัด
( มหาชน )
1151นางจินตนา ปิลันธน์โสภณ
1152 บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1153 บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1154บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
1155 นางสาวสังวาลย์ วงศาโรจน์
1156 นางสาวสังวาลย์ วงศาโรจน์
1162บริษัท โฟโต้ฮัท (ประเทศไทย) จำกัด
1163บริษัท ฟาส คอนเนอร์ จำกัด
1164บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1164
/1
-
1401
/1
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1401
/ 2
-
1501 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1101
/3
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1501
/1
นายวรุถ มุตตารักษ์
2501 นายวรุถ มุตตารักษ์
3501 นายวรุถ มุตตารักษ์
แผง        ชื่อผู้เช่า  
1214นายพชรพล ใจคำ
1215 นางสาวจิตรา มังกร
1216 นางสาวจิตรา มังกร
1217 นายอิทธิพัทธ์ วิชัยดิษฐ
1218 นายอิทธิพัทธ์ วิชัยดิษฐ
1219นายอิทธิพัทธ์ วิชัยดิษฐ
แผนผังสาขา
เลือก สาขา: ชั้น:
พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาเชียงใหม่  
  Copyright © 2009 Pantip Plaza. All right reserved.